سبک زندگی

"سبک زندگی اسلامی و غربی "

کتاب سبک زندگی اسلامی و غربی، جستار وگفتار، نوشته مجتبی لطفعلی نیا در سال 1393 توسط حوزه هنری خراسان شمالی تولید شد و انتشارات بیژن یورد آن را در 100 صفحه به چاپ رساند.

در مقدمه این کتاب آمده است: سبک زندگی از جمله موضوعاتی است که امروزه به عنوان یکی از عناصر مهم جامعه بشری قلمداد می شود زیرا گستره و شمولیت آن به گونه ای است که می توان آن را مهم ترین رویداد یک جامعه توصیف کرد. امروزه بشر در دورانی به سر می برد که فرهنگ و ارزش های فرهنگی نسبت به گذشته از برجستگی ممتازی برخوردار است که تنوع و تعدد آنها منجر به شکل گیری شخصیت اجتماعی ملت ها شده است و از انجایی که این تعدد فرهنگی در گفتار¬ها و کردار¬ها رفتار¬هاٰ ارزش¬ها و هنجار¬ها و هویت دسته¬های انسانی تاثیر بسزایی داشته است آنچه که می تواند ما را در شناخت هر چه بهتر رویکرد های متعدد فرهنگی یاری رساند بررسی سبک زندگی هر یک از گواه های فرهنگی جوامع بشری است چرا که منش و روش زندگی هر یک از ملتها در سبک زندگی آنها نهفته است.

کتاب سبک زندگی اسلامی و غربی در دو فصل تدوین شده است که فصل اول با عنوان "سبک زندگی ماهیت،معنا،ارتباط" شامل هفت بخش تحت عناوین مفهوم سبک زندگی، مشخصه¬های سبک زندگی، عوامل موثر در سبک زندگی، کارکردهای سبک زندگی، سبک زندگی و تعامل با ارزش و هنجار، سبک زندگی و مدرنیسم و سبک زندگی و رویداد پست مدرنیسم است.

"گذاری بر چند مولفه در سبک زندگی اسلامی و غربی" عنوان فصل دوم است که در شش فصل با عناوین شناخت مفهوم زندگی در سبک زندگی اسلامی و غربی، تاملی در بابت معنویت اسلامی و غربی، بنیان خانواده، ثبات یا نابودی، منزلت زنان در آموزه های اسلامی و غربی، مقوله مصرف و مصرف گرایی، مفهوم آزادی و تفاهم یا تفاوت تدوین شده است که در پایان این فصل نویسنده از مطالب نتیجه گیری ارائه می دهد.

 

حدیث روز

 

 

 

 آرشیو

معرفی کتاب


"دختر شینا"

 

ادامه مطلب